ENCDC-

 

 

 

 

መእተዊ-ንድፊ ቻርተር ርትራዊ ሃገ ባይቶ ሞክስ ኤር ሰሜብራ ኩር ተራቲጂገዳት ገዳ ዘለ ፍሪርከ ሓሙሽ ህዝቢ

ዘለዋ ናጻ ልኡ ሃገር 123.320 ትር ኪሎ ክኽ ክሎ ትር ገ ርከ ዝበ ወደባት ብሄራ ታው ህላ ሕነኣካ ሕብ ሃገር ባብ ሕት ህዝ ሕረ ጓስ ሃብ ን እዩ ኣብ ን ሎት ንዱስቱሪ ስርሓትፈረዩ።

ሓለፈ መዋእል ሃገራ ካይ ንከ ኩለን ደሞክራ ፣ፍትሒ፣ ስጋ ብልጽ ምር ሰለ ረ’ ንት መስፍለ ስር ደር ሃገራ ናጽነ ምር ኣመጊቡ ገራ ናጽነምር መዝ ት’ ንህዝ ሞክስያዊ ሃገ ምህ ምን ሃገራ ዓት ምስፋ ኩዂ

ህዝ ኤርትራ ግዚእ ሃገራ ዘደል ሃገራ ብምሙርካስ ፍት ሓር፣ ደሞክራሲ፣ ኩሉ መዳያዊ ልምዓትን ከረጋግጽን ምዕብልቲ ሃገር ክሃንጽን ይኹ ምበር ብ’ መስ ኣው ደሞስያው ገባ ርያ ስር ውል ትጽ ህዝ ኣይበረን ሃገራ ናጽነ ጺኢ ህዝ ስፋታትን ድልይትን ጋጮጸመ ዩ።

ኽሰ ሃገራ ፖለ ዝበሓተ ደሞ ሰላምን፤ጸረ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ሀዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ገባ ርያ ስር ኣብ ምህ ሃገር ልኦ ኤርትራ ሃገራ ፖለ ሃገራ ደሞጃሞ ምንጋስ ገባ ታቶርያ ስር ኺሉ

ስርት’ ሃገ ኤር ጽባ ሃገራ ናጽነ ሒዘ ቲካ ኣሃዳዊ ለላ ንምርማለ ላሊ እዩ ክኽተል ጸኒሑን ዘሎን ጽኢ ሃገራ ስንብራ ፍንጠማ ሃገራንነ ኮይ ሃገ ሽርነት ባራ ሰላ ብሮ ሰላ ኤርዝህድድ’ ስን ቀጻሊ ውሽጣው ኣው ገባ ርያስር ህዝ ሃገሓደጋታ ምን ኮይኑ


ኤር ብድ ናጽ ካላ ዝኣ ስለ ወደቐ ሸውዓተን መታ ኣንልይ ንወድ’ ኤርትራ ጎሊ ዝራኣ ሓቅታ ሃገራ ነት ቁጠ ዓቕ ሃገር ኣብ ክንዲ ምህናጽ ሃገር ዝውዕል ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝዘፈጠጠ ወተሃደራዊ ሓይልን ንገባቲ ስር ዘገልግል ት ዓፈናን ናንምህኻን ባብ ሃገራት ህውከት ምፍጣርን ምር ንዋጽ፣ ፍት ምው ንዘለዎ ኤር መሬ ራሕሪ ንስድ ባል ስነ ባራ ብልሽው ተባ ይማታው ውር መንእሰ ሕሳ ምስዳድ፣ ሃዋ ጣርን’ ኤር ርያ ገባ ብነት’ዩ።

ህዝ ሲቭ ሓርታት ክብሪታት ስለ ዝ ለውጢ ንምር ቃለ ጸኒሑ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዝቃለ ብዙሓት ኤር ሃገራደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ህዝ ሃገ ኤር ሓደ ብት ንም ሕነ ሃገራ ሃገራ ሽር ምር ርሒታ ሃገራ ምስላፖለ ሰቪ ዝሓ ስሙ ገራ ንምምስ ሃዋ ኢትዮጵ 2011 ሃገራ ጉባ ኣካዶም

ምስረ ኣመ ስሙ ሃገራ ህዝ ኤር ሃገ ንምህ ገባ ርያ ስር ምው ዘቃላ ደሞስያ ለው ክእ ደሞስያ ስር ምህ ረታ ህዝ ግታ ጋጽ ዩ።

ዲክታቶርያዊ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ህዝባዊ ደገፍ ክስኣንን፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ኣንጻሩ ዘቕነዕ ኣህጉራዊን ዓለማውን ውሳኔታት ከማሓላልፋ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ኣብዚ ዝድሓሩ ዓመታት ኣባ ዞባና ዝተኽሰቱ ግርጭታት እናዳመዝመዘ ክሳብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ እነዳሃበን እንዳኣካረየን ካብ ዘጋጠሞ ወጥሪ ክወጽእ ክፍትን ጸኒሑ እዩ፡፡ እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ምስ ኢትዮጵያ ዘጸነሐ ናይ ዶብ ግጭት ብውሸጥን ብደገን ብዘተቐናባበረ ሰላማዊ ፍታሕ ክረከብ ብምኽኣሉ፡ ግዝያዊ ሩፍታ ፈጢርሉ ኣሎ፡፡ ይኹን እንብር እዚ ግዝያዊ ሩፈታ ኢዚ ምስ ጸረ ህዚቢ ባህርያቱ ነዊሕ ራሒቂ ከኺዶ ዝኽእል ኣይኮነን፡፡ ሰለዘኾነ ድማ ሕጂውን ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ወድዕንትʼዚ ናብ ረብሓ ደሞክራሲያዊ ቃልሰና ክንልውጦ ብውሸጢ ንሕብረተሰብናን ብደገ ንኣሀጉራዊ ማሓበረሰብ አብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልስና ጠጠው ክብል ብጽንዓት ምቀላስ የድሊ፡፡     

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ እዚ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ጉዖዝ ምዕዛዝ ሓድነት መሳርዕ ተቓውሞ ሓይልታት፡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ከም ምዃኑ መጠን፡ ምእንቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ምርጋግጽ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ምንጻፍን፡ ተቓውሞ ሓይልታት ብመሰረት ዝተሓተ መደብ ዕዮ ገድላዊ ዓቕምታቶም ንምጽማድን ጸረ ዲክታቶርያዊ ገባቲ ስርዓት ንምቕናዕን ዝጋባእ ዘሎ’ዩ። ደሞክራስያዊትን ሓራን ኤርትራ ንምህናጽ፡ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎደና ተጋድሎ ከም ሓባሪ መርሓ ዝኽተልዎ፡ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ፖለቲካዊ ቻርተር ተሰማምዖም ኣሎዉ።

ቀዳማይ -

1.    ሃገራ ዘዘ ሃገራ ነት ህዝ መሬ ኤር ጉራፈላ ብ፡፡

2. ክራ ምን ገበረ ላለ ፍል ሕብ ሰብ

ኤር ፍትሕ ነት ምር ፍት ምምቕራ ጣን ሃብት

3. ግቡን’ ጋታ

4. ብሄራውን ይማታውን ሕነ ህዝ ኤር ማን ኣስገዳዳ ብሄራ ምካ ኣብ ኣህጉራ ትሕ ረታ ንም ሕነት’

5. ኣህጉራ ተራ ማን ሓር ኣም

እይ ምንቅስቓስ ሓፈ ቃው ምር ኤር ክሰ

6. ብሄር ይማ መን ራ‘ ት’

7.   ባት ልፍ ኤርትራ ኩይ ዝተራኣዮም ፕሮ ኑን ኤር ንቀ ይህልዎ

8. ህዝ ደሞ መስር

9. ቋንቋታ ኤር ኩላ ሃገውያን የን ርኛ ውያ ንቋታ ኤርየን ብሄራ ኤር ቋን ን ምርግጋጽ

10. ፖለካው ሕነ መስ ንዝ ደሞስያ ስር ቅላምምዛዝ

11. ቅብባ ማን ንዝሕዝ ምን ሓጋ ናጽነ ፍር

12. ይም

13. ብሄራ ይማታው ጃው ምንቋ ሕት

14. ነት ነት ሽበ

15. ፍት ገባ መንዘዕ መሬ ብሕጋ ፍትሓው መን

16. ኣህጉራ ተራ ፖሎካው ቁጠ ንስ

           17. ባራ ሓታ ዝስረ ዝም ምን ልዑ ሃገራ ሰላ

ረጋ ኣህጉራ ራት ዑላ ዝምእዘዘ መር ሊሲ

1. ገባ ርያ ልዋ ከዓ

2. ደሞስያዊ ኤር ናጽ ደሞ ፍትሕ ምር

3. ሓፈ ማን ደሞክራስያ ሰላ ብባ ምር

4. ህዝ ምማ ምህ ዛዝ ባራባብሮን ብርታ ደሞ ሓር ራጽ

5. ፈላለ ብሄራት ይማ ባቢሮ ንምን ይማ ትን ሃና ህላ ውር ባር

ሳል ራፍ

ገባባ

1. ገባ ዝካየ ንምራኽ ገባ

2. ገባ ስርዓት ኣህጉራ ያታ

3. መን ኤርትራ ሓይ ኽሰ ፍልል ጭታ ንም

4. ደሞስያው ትዓ ህዝ ደገ ርካ ኣህጉራ ስፋንን ባብሃገራት ሃገራ ምህናጽ

ራብዓ

መሰጋገሪ መድረኽ ቕ፡ ልዋጥ ርያዊ ስርዓት ደፍ ሞክያውን ፖለቲውን ን መርሕ ዝተመ ስቲ ሳብ ዝስረት ለቲ መድረኽ’

1.   ጊዝ ስልጣን፦

ውድቀት ስር ደፍ ዝኽ ዶነት ሽፋ ንስርዓት ደፍ ደቖ ይሊ ዘቑ ጊዝያዊ ጣንዩ። መኡ ዓመት ዘይበዝሕ

2. ጊዜያዊ ስልጣን፥

ሀ/ ብ መ ሃገር ሰላ ስፋ

ለ/ ሕለናን ፍታ

ሐ/ ርነታት ቕይድ ታት ስራ

መ/ ሎም ለቲ ልታትን ልከቶም ገናትን ዝሳተፉሉ ሃገራዊ ዋዕላ ብምድላው መሰጋገሪ ስቲ ሃገ ነት ውም ፡፡

ሰ/ ገንብን ንብረትን ህደፍ ቁጽጻ፡ ውሳኔ ውሰነሉ ናብ መሰጋገሪ ባይቶ (መሰጋገሪ ማ) ብ።

/ ስበ ስልጣናት ደፍን ናይ ቆን ውራቱን ባበር ህጉራዊ ዕቀታት መሰረት ባር ውን ፍትሓ ገዲ ናብ ፍትሒ ቕራብ ብ ትሕቲ ይዲ ምእ

3.      ሃገ             ላ፥

ሎም ልቲ ልታት፥ ረተ ፍልታ መራሕቲ ሃይማኖታትን፥ ሙሁራትን ገደስቲ ሃገ ውልቀ ዝሳተፍዎ ሰሕ ሃገራዊ መድረኽ ዩ።

4. ማም             ሃገ ላ፥

ሀ/ ዋም መሰጋገሪ ስቲ ገራዊነት የጽቕ፥ ሇ/ መድረኻዊ መሰጋገሪ ይቶ (ፓርማ) ርጽ።

5. መሰጋገሪ            ባይ

ሕ ሃገራዊ ዝሳተፉ ልታትን ገደስቲ ሃገልቀ ዝቖውም ጊ ባቶ’ዩ።

6.   ማም መሰጋገሪ      ባይ

ሀ/ ላቱ፡ መሰጋገሪ ስቲ ሃገነት

ለ/ ኣብ ደቐ ጋገሪ ዋም መሰረት መሰጋገሪ ስቲ ንሃገር ሓፈ ትን ፖሊሲታትን ሕንጽ።

መ/ ይዳ መሰጋገሪ ስቲ ታተል ርን።             መሰጋገሪ      ስቲ ሃገ ነት፥

መሰጋገሪ መድ ብመረት መሰጋገሪ ዋም ፖሊታትን ታትን መሰጋገሪ ባይቶ ጉዳያት ሃገር ጻሚ

ስልጣን’ዩ።

7.   ማም መሰጋገሪ ስቲ ሃገ ነት፦

ሀ/ ጉዳያት ሃገር ርን፡ ፍትሒ፥ ባውን መሰረታዊገል ምምላእ ርሕ።

ለ/ ዉራት ስርዓት ግደ ፍራስ፥ ሃገር ላምን ረጋግጽ ውራት ውድብን ይን።

ሐ/ ስተኛታት ናብ ኦም ምም ደባት ስር ኣፈምኡ ይታተልን። መ/ ሽን ቆጸራ ህዝቢ ም።

ሰ/ ሃገ ነትን ሕላን፡ ራስ ለውጢ ዕቃን፡ ልታት ሃገ ልኻል

ይውድብ።

ረ/ ሽን ሕጊ ቲካዊ ልፍታት የቕውምን፥ ጥፈታታ ታተን።                                                                                   / ሽን ሃገዋም ምን፡ ንጥፈታታ ታተን።

ቀ/ ሽን ሃገርጫቕው። ንንጥታቱ ታተል። ንምዕዋቱ ደገፍ ቕር/ ብድሕሪ ዋጅ ት ሃገራዊ፡ ስልጣኑ ነቲ ተመረጸ ስቲ የረብ።

8. መሰጋገሪ ስቲ ሃገ ነት

መሰጋገሪ ስቲ ሃገነት ልተ ዓመት ን።

ራፍ ተ፦ ሓፈሻዊ ጉዳያት

ሀ/ ቻርተርዚ፡ ይካ ርትራዊ ሃገ ቶ ንሞክስያዊ ይሽ ስልጣን ዘለዎ ል የሎ።        ለ/ ቻርተር ደቐሉ ታሕሳስ 2018 ተ

                                             ቲም ፈጻሚትን ኣናዲኢት

                                                     መሰከረም 2018

Top
We use cookies to improve our website. More details…